Rea!

Amfetamin (Tjack) – 5g-100g

600kr7,400kr

PRIS LISTA:
5g = 700kr (600kr) REA!
10g = 1100kr (1000kr) REA!
20g = 1600kr (1500kr) REA!
30g = 2500kr (2400kr) REA!
50g = 4000kr (3900kr) REA!
100g = 7500kr (7400kr) REA!

Nollställ
Artikelnr: 16 Kategori:

Beskrivning

Amfetamin

Amfetamin ett syntetiskt centralstimulerande medel. Namnet härrör från dess kemiska beteckning: alpha-metylfenetylamin. Då tjack i ren form är flytande omvandlas det oftast till tjacksulfat som har fast form och lättare att hantera som pulver. Tjack och olika derivat används inom medicin, men framförallt som illegalt nyttjad drog.

amfetamin tjack

Tjackmissbrukare är vanligast i Japan och Sydkorea och på Filippinerna. I Japan finns 1–2 miljoner tjackmissbrukare och dessa står för 35–50 % av yakuzans inkomster.

I många länder skiljer man i statistiken för narkotika-användning inte mellan tjack och metylamfetamin. FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) uppskattar att i världen som helhet finns det mellan 16 och 51 miljoner personer som årligen använder en drog ur tjackgruppen. De använder till 54–59 % metylamfetamin, 32–35 % tjack och 8–11 % andra droger i tjack-gruppen. Minst hälften av dem som använder droger i tjack-gruppen bor i Asien, runt 3,8 miljoner i Nordamerika och 1,6–1,7 miljoner i Västeuropa.

I Sverige är tjack den mest förekommande illegala drogen efter cannabis och den vanligaste intravenösa drogen över huvud taget. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) uppger att priset för ett gram tjack 2007 låg i intervallet 125–400 kr med ett medianpris på 225 kr. Man konstaterar också att priset sjunkit sen 1988, inte bara korrigerat efter inflation utan även rent nominellt. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) rapporterar att priset på tjack i slutledet varierar mellan 10 och 15 euro per gram i Europa.

Tjack är narkotikaklassat av Förenta nationerna och ingår i förteckning P II i 1971 års psykotropkonvention, samt i förteckning II i Sverige. Det förskrivs fortfarande i stor omfattning i många länder. I Sverige har medlet sedan slutet av 1960-talet endast fått förskrivas för behandling av narkolepsi och ADHD. 2013 godkändes ett läkemedel som innehåller tjack för behandling av ADHD, Elvanse. 2014 godkändes Attentin – det kunde börja förskrivas efter sommaren 2015.

Historia

Ämnet framställdes första gången 1887, men först 1927 uppmärksammades det syntetiskt framställda tjacket och dess adrenalinliknande effekter inom medicinen. På 1930-talet började det användas som läkemedel (Benzedrine), först mot astma och vanliga förkylningar för dess kärlsammandragande (vasokonstrikterande) effekt, sedan som ett medel att “väcka” patienter vid sömnmedelsförgiftningar och för behandling av hyperaktiva barn. Senare konstaterades också att tjackets effekter liknade kokainets, men att det hade längre verkningstid.

Det stora genombrottet kom under andra världskriget då den militära användningen av tjack blev omfattande. Med hjälp av tjack kunde man nämligen under en tid öka soldaternas prestationsförmåga, så att de kunde förflytta sig och strida utan mat och sömn. Inom flygmedicinen användes tjack-tabletter för att motverka trötthet vid exempelvis långa nattflygning

Efter andra världskriget fanns stora överskottslager av tjack, i Japan sköljde en våg av tjackmissbruk över landet när enorma militära lager avyttrades. I USA lanserade läkemedelsindustrin Tjackpreparaten (benzedrine, dexedrine, Metatjack) som bantningsmedel och som uppiggande medel vid exempelvis skiftarbete.

Tjack var bland annat populärt bland lastbilschaufförer under långkörningar och bland en del studenter för att orka stanna uppe nätterna igenom för att festa eller plugga inför en tentamen, det sista så även i Sverige.

I Sverige blev Tjack lagligt 1938, ett år senare krävdes recept. Läkarna var mycket frikostiga med förskrivning och 1942 fick 3 % av befolkningen Tjack förskrivet (de flesta bara för en kort tid, men omkring 3000 tog det varje dag).

Injicerande bruk skall ha uppstått i konstnärskretsar där injicerande morfinbruk förekom; man upptäckte att tabletterna (i viss mån) var vattenlösliga och möjliga att inta intravenöst. Detta bruk skall sedan ha spridit sig under tidigt 50-tal bland kriminella.[källa behövs]

Undersökningar av poliskunder i Stockholm gjorda av Nils Bejerot visar på att bruk av tjack och liknande fördubblades var 30:e månad mellan 1949 och 1965. Mellan 1965 och 1967 förekom legalförskrivning till missbrukare, något som ledde till en fördubblingstid på 12 månader och följaktligen avbröts projektet.

tajck2

Effekter

Amfetaminpåverkan innebär att användaren känner sig kreativ, får lust att aktivera sig och får stärkt självförtroende och mer ork.

Tjackets fysiska verkningar, det vill säga de effekter som ligger utöver det för brukaren dominerande ruset, beror på tjackets centralstimulerande verkan som bland annat motverkar sömn. Under ruset försvinner hunger- och törstkänslor, vilket kan få som bieffekt uttorkning och undernäring, speciellt vid längre tids påverkan.

Utöver ruset kan längre tids bruk i kombination med den karaktäristiska bristen på sömn leda till paranoida tankegångar hos brukaren (drogutlösta psykiska störningar).

Den molekylära bakgrunden till tjackets effekter i det centrala nervsystemet är frisättning av dopamin (DA) och noradrenalin. DA tycks vara den viktigaste transmittorsubstansen, eftersom skador på accumbenskärnan (innehållande dopaminförande neuron) hämmar Tjack verkan.

Mekanismen bakom DA-frisättningen är dock inte den normalfysiologiska vesikelexocytosen. En hypotes har varit att Tjack helt enkelt byts ut mot intracellulärt DA vid nervändslutet med hjälp av dopamintransportören (DAT), som normalt pumpar in DA i cellen.

I experiment har man dock nyligen kunnat visa att tjack dessutom momentant inducerar en förändring av DAT och omvandlar transportören till en kanal, genom vilken DA rusar ut i synapsspatiet.

Utöver denna direkta effekt på DAT föreligger även interaktioner med opioidsystemet, vilket medierar en del av den dopaminfrisättande effekten tjackberoende.

Tjack är en starkt beroendeframkallande substans[källa behövs]. Det tunga tjackmissbruk hos människa följer i regel ett cykliskt mönster med faser på 12 timmar upp till flera dygn av upprepat drogintag, sömnlöshet och svält (engelska binges), följt av en abstinent återhämtningsfas (engelska crash).

Efter en tids missbruk av detta slag kan biverkningar av olika slag uppkomma, där den mest karakteristiska är amfetaminpsykosen, en successivt stegrad paranoia i samband med intensiva konsumtionsfaser.

Psykosen domineras typiskt sett av förföljelseidéer och kan så småningom förvärras med hallucinationer, stereotypa rörelser och förlust av den sjukdomsinsikt som inte sällan föreligger till en början. Rent kroppsliga komplikationer till tjackmissbruk förekommer också, exempelvis nervskador, högt blodtryck, stroke och hjärtskador.[källa behövs]

Tjackberoende är i huvudsak ett psykiskt beroende, inte som i fallet alkohol och opiater något fysiskt beroende. Opiatmissbrukaren upplever en form av fysisk abstinens som inte existerar hos Tjack pundaren. Däremot ger ett avslutat missbruk psykiska symptom, såsom depression, initiativlöshet, orkeslöshet och så vidare. Det finns mediciner mot vissa av tjackberoende komplikationer, som psykoserna, men det finns ännu inga behandlingar mot själva tjackberoende som vetenskapligt visat sig fungera (till skillnad mot de effektiva läkemedlen vid alkohol-, nikotin- och opiatberoende).

Tillverkning

Tjack, som oftast säljs som ett vitt pulver, tillverkas på kemisk väg och sägs inte finnas naturligt. Forskare på Texas A&M University påstår sig dock ha upptäckt fem olika tjacck i arterna Acacia berlandieri och Acacia rigidula kring åren 1997 och 1998, något som inte kunnat bekräftas. Den kemiska tillverkningen genomförs till exempel via reduktiv amination av fenylaceton med ammoniak. Fenylacetonet smugglas oftast in i stor skala från till exempel Kina.

Det mesta som smugglas till Sverige i dag tillverkas i gamla öststater, asiatiska laboratorier, men främst ifrån Baltikum, Bulgarien och Nederländerna.

Tillverkning av Tjack i Sverige är idag i jämförelse med missbruket av drogen relativt småskalig och sker oftast via Leuckarts syntes, en tillverkningsmetod som kräver väldigt mycket energi, fast i gengäld får man fram en slutprodukt av tjack med hög renhet. Polisen sprängde under 1990-talet många knarkfabriker som jobbade på detta sätt – då det bitvis är ganska svårt för tillverkarna att få tag på råvaror till tillverkningen om man inte jobbar under någon täckmantel.

I Sverige tillverkas laglig amfetamin i två former: Dextroamfetamin 5 mg och tjack 5 mg av Recip i Stockholm. Tjack 5 mg innehåller hälften levotjack och hälften dextrotjack medan dextroamfetamin helt saknar levoamfetaminet, vilket leder till mindre bieffekter.

Det finns ett flertal sätt att framställa tjack, bortsett från det som redan nämnts. Exempelvis kan kemisten använda sig av Henry reaktionen för att reagera bensaldehyd och nitroetan med en skvätt amylamin och få fram en 1-fenyl-2-nitropropen och sedan reducera detta till tjack med exempelvis LiAlH4 i dietyleter och erhålla tjack i form av en vätska, eller “freebase”, som sedan man kan lösa upp i dietyleter och släppa igenom bubblor med väteklorid (saltsyra i gasform). Därmed erhålles ett racemat av tjack som sedan spaltas medels vinsyran.

Farmakologi/kemi

Tjack hör till gruppen fenetylaminer och amfetaminmolekylen är en substituerad fenetylamin. Det finns två Isomerer av tjack, dexamfetamin samt levoamfetamin. Illegalt tjack som brukas rekreationellt i russyfte brukar vara en racemat blandning, medan olika sorters läkemedel kan innehålla uteslutande dexamfetamin eller blandningar av d & l-tjack. De två isomererna tycks ha en likartad effekt med vissa skillnader, studier har visat att dexamfetamin tycks ge bättre effekt vid behandling av ADHD jämfört med levoamfetamin .

Levoamfetamin visades i studien ge bättre resultat då man behandlar ADHD med främst hyperaktivitet och aggressivitet jämfört med att behandla ADHD med framför allt ouppmärksamhet (tidigare ADD) medan dexamfetamin gav en likartad effekt vid behandling av hyperaktivitet, ouppmärksamhet samt aggressivitet vid ADHD.

Tjack är i sin grundform en fribas som i rumstemperatur är en flytande lösning utan färg. Dock brukar tjack som fribas inte förekomma bland tjack som används rekreationellt då ett tjacksalt föredras då detta är mer lätthanterligt, även i olika läkemedel används olika tjacksalter.

Amfetaminfribasen omvandlas till ett tjacksalt med hjälp av olika syror, vilken sorts tjacksalt fribasen omvandlas till beror på vilken syra som används.Vid omvandlingen från fribas till ett tjack plats binder vätejoner från syran till amfetaminets amingrupp och gör denna positivt laddad, används exempelvis saltsyra kommer den positiva laddningen göra att även kloridjoner från syran binder till amfetaminmolekylen och då detta sker fås ett amfetaminsalt, i detta fallet amfetaminhydroklorid.

Det finns flera läkemedel som används för behandling av ADHD som innehåller olika sorter samt olika kombinationer av amfetaminsalter. I Sverige är de enda godkända läkemedel som använder tjack Elvanse och Attentin.Elvanse innehåller lisdexamfetamindimesylat vilket är ett d-amfetaminsalt som är bundet till aminosyran lysin.

Lisdexamfetamindimesylat är en inaktiv substans som först blir aktiv efter den bryts ned till lysin och dexamfetamin genom hydrolys, detta ger läkemedlet en depot-effekt som ger 13-14 timmars effekt då lisdexamfetamindimesylatet kontinuerligt bryts ned till dexamfetamin under dagens gång.

Attentin är ett snabbverkande läkemedel vars aktiva substans är dexamfetaminsulfat. I Sverige används även andra läkemedel som innehåller amfetamin vid behandling av ADHD, dock är dessa ej godkända läkemedel och kräver en licens från läkemedelsverket. Metamina tillverkat av Recip är ett sådant läkemedel, som likt Attentin innehåller dexamfetaminsulfat. Det används även ett läkemedel kallat Tjack tillverkat av Recip vilket innehåller en racemat blandning av d l -amfetaminsulfat .

amfetamin tjack

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Amfetamin

Varumärke

Övrigt

Mer information

Mängd

5g, 10g, 20g, 30g, 50g, 100g

5 recensioner av Amfetamin (Tjack) – 5g-100g

 1. 5 av 5

  Bobby

  Bra kvalité! Mycket nöjd

 2. 5 av 5

  Nicklas blomälv

  Jag tycker det är utmärkt produkt jag kommer absolut köpa mer.

 3. 5 av 5

  Baltazar

  👍💪

 4. 4 av 5

  Anna bauk

  Bra!

 5. 5 av 5

  arne

  Super nöjd

Skriv en recension

tajck2
Amfetamin (Tjack) – 5g-100g
600kr7,400kr