LSD Blotters 150ug – 199ug

900kr4,500kr

PRIS LISTA:
5st = 900kr
10st = 1500kr
20st = 2200kr
30st = 2900kr
40st = 3600kr
50st = 4500kr

Nollställ
Artikelnr: 18 Kategori:

Beskrivning

LSD

LSD, LSD-25, Syra eller lysergsyradietylamid, är ett semisyntetiskt psykoaktivt, hallucinogent preparat, i Sverige klassat som narkotika. Ett vanligt svenskt slanguttryck är syra, från den amerikanska engelskans acid. Syra är känt för att inducera ett psykedeliskt tillstånd hos användaren, likt hallucinogenerna psilocybin och meskalin.

Syra syntetiserades för första gången av kemisten Albert Hofmann 1938, vid ett forskningslabb hos läkemedelsföretaget Sandoz. Syra är semisyntetiskt, då det framställs i labb med hjälp av den organiska syran lysergsyra, som utvinns ur Claviceps purpurea. Dess effekter är högst individuella, och kan inkludera kraftigt vidgade pupiller (mydriasis), depersonalisation, illusioner, pseudohallucinationer, en upplevelse av att tiden går långsammare, ökad sensorisk känslighet (exempelvis ökad njutning av musik), högt blodtryck, ökad puls, en känsla av att ha mer energi, med mera.

Syra är inte beroendeframkallande och medför inga fysiologiska risker. Inga kända fall finns då en människa dött av Syra-överdos. Den största risken med Syra är dess opålitliga psykiska effekter, som i värsta fall kan resultera i en drogutlöst psykos. Det som påverkar om en Syra-“tripp” slutar i psykos eller inte beror på personens sinnestillstånd, dos, omgivning, psykiska hälsa och ålder. Risken för psykos är samtidigt mycket liten, och det saknas vetenskapliga belägg för att Syra i sig riskerar att utlösa ett långvarigt eller återkommande psykostillstånd hos individer som inte redan är schizofrena, psykosnära, har en underliggande s.k. “latent psykos” eller blandmissbrukar.

Det är även viktigt att skilja på en drogutlöst psykos och en överdos hallucinogena droger, då det senare tillståndet försvinner i takt med att drogruset avtar. Ännu mer sällsynt är utvecklingen av tillståndet posthallucinatorisk perceptionsstörning (HPPD), en psykisk störning som innebär att den drabbade får återkommande flashbacks till (ofta obehagliga) psykedeliska upplevelser. Det finns dock behandling för HPPD, och tillståndet är övergående (från några månader upp till ett år). I mycket sällsynta fall av HPPD varar tillståndet i flera år, och medför påtagligt lidande för den drabbade.

Vid så kallad “snedtripp” är bensodiazepiner och neuroleptika effektiva läkemedel för att dämpa den obehagliga upplevelsen. Ingendera kan med säkerhet eliminera alla effekter av Syra, men kan dämpa de obehagliga effekterna avsevärt.

Till en början användes Syra i experimentella och psykiatriska ändamål, men under 1950- och 1960-talen blev rekreationellt bruk av Syra mycket vanligt i delar av västvärlden. Syra är bland annat förknippat med hippierörelsen, psykedelisk konst och psykedelisk musik.

lsd syra

Första syntetiseringen

Syra framställdes för första gången av den schweiziske kemisten Albert Hofmann i ett av läkemedelsföretaget Sandoz forskningslabb, år 1938. Hofmann utförde ett flertal experiment på lysergsyra, i försök att hitta nya läkemedelssubstanser. När Syra framställdes hade Hofmann förväntat sig att substansen skulle fungera som ett analeptikum (för behandling vid exempelvis akut andningsuppehåll), eftersom Syra:s kemiska uppsättning påminde om ett redan existerande analeptikum – nicetamid (bestående av nikotinsyra och dietylamin).

När Syra framställdes för första gången testades det på försöksdjur. Det som observerades var att försöksdjuren blev rastlösa, även om de var narkospåverkade, samt att läkemedlet orsakade sammandragningar i livmodern. Livmodersammandragningarna var dock inte lika starka som hos läkemedlet ergometrin, som likt Syra utvinns ur mjöldryga. Ergometrin används för att behandla och/eller förhindra stora blödningar efter förlossning. Således bedömdes Syra inte ha tillräckligt användbara farmakologiska egenskaper, så vidare tester utfördes inte.

Syra-derivat

Eftersom Syra upptäcktes blockera serotoninreceptorer, utfördes flera experiment i försök att hitta snarlika substanser till Syra som inte hade några hallucinogena effekter och så stora serotoninblockerande effekter som möjligt. Ett sådant Syra-derivat är bromo-LSD, som blev känt som BOL-148. Ett läkemedel som indirekt kom till följd av Syra-derivat är läkemedlet Deseril/Sansert, som användes för att behandla migrän.

Människoförsök

En kort tid efter att djurförsöken hade avslutats påbörjades försök på människor för första gången, vid den psykiatriska kliniken vid Zürichs universitet. Werner A. Stoll (son till Hofmanns forskarkollega Arthur Stoll) ledde denna forskning, och publicerade sina resultat 1947 i Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, under titeln ”Lysergsäure-diathylämid, ein Phantastikum aus der Mutterkorngruppe” (Lysergsyredyathylamid, ett phantastikum från Clavicepssläktet). ”Phantastikum” är en böjningsform av det latinska ordet ”phantasticus”, som betyder ”påhittad”. Ordet är en synonym till “hallucinogen”, och användes först av L. Lewin 1924 i hans rapport om hallucinogenen meskalin.

Syra tillverkades av Sandoz och distribuerades gratis till kvalificerade psykiater och forskare, som ett experimentellt läkemedel under varunamnet delysid.

Terapi med LSD

Vid en del europeiska psykiatriska kliniker förekom en behandlingsmetod som kallades ”psycholytic therapy”, där behandlingen gick ut på att administrera relativt stora mängder LSD vid flera tillfällen, för att sedan bearbeta upplevelserna i gruppdiskussioner och uttryckande konstterapi. Termen ”psycholytic therapy” myntades av den engelska terapeuten Ronald A. Sandison.

En behandlingsmetod vid namn ”psykedelisk terapi” förekom i USA. Behandlingen utfördes på så vis att patienten fick en hög dos LSD (mellan 300 och 600 mikrogram) efter omfattande psykologisk förberedelse. Syftet var att försöka inducera mystisk-religiösa upplevelser hos patienterna. Upplevelserna kunde sedan bearbetas genom psykoterapi.

Det forskades även på användningen av LSD till döende med kroniska smärtor. Resultaten var lovande, då en del av de döende kunde, med rätt guidning från exempelvis präst eller terapeut, uppleva att smärtan inte längre blev ett lika stort bekymmer, eller att de fick insikter om döden som förbättrade deras sista tid vid livet.

Att använda LSD inom psykiatrin var dock kontroversiellt, då en del uttryckte tveksamhet kring effektiviteten av LSD. Hofmann menar dock att samma kan sägas om elektrokonvulsiv behandling, insulinterapi och psykokirurgi. Hofmann tillägger att dessa tre behandlingsmetoder dessutom har betydligt högre risker kopplade till sig jämfört med LSD. LSD kan, under de rätta omständigheterna inom psykiatrin, betraktas som fullständigt harmlös, enligt Hofmann.

En rad olika psykiater och terapeuter gjorde forskning på LSD, däribland Anthony Busch, Warren C. Johnson, Sidney Cohen, Betty Eisner, Harold Alexander Abramson, Humphry Osmond, Abram Hoffer, Ronald A. Sandison, Hanscarl Leuner och Stanislav Grof.

lsd syra

Modern forskning på LSD-intag i terapeutiska syften

Sedan 1970-talet har mycket lite forskning gjorts på LSD, trots att preparatet visats vara säkert i kontrollerade psykiatriska miljöer. Det finns dock ett fåtal undantag, såsom Hanscarl Leuner, som fortsatt använda LSD inom psykoterapi vid Göttingens universitet i Tyskland. Under 2000-talet har intresset ökat för att använda LSD inom hjärnforskning, behandling av Hortons huvudvärk (”klusterhuvudvärk”), och som stöd vid psykoterapeutisk behandling för döende patienter som lider av en kronisk sjukdom.

Ett mindre antal psykoterapeuter i Schweiz använde LSD i sina behandlingar mellan 1988 och 1993.

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) har under 2000-talet utfört ett flertal studier på LSD som hjälpmedel inom psykiatrin. MAPS påstår sig vara den första organisation som utfört godkända tester på LSD sedan 1970-talet.

Åren 2008-2012 utvärderade forskare vid University of Alabama at Birmingham 190,000 Amerikaners mentala hälsa och drogvanor. Det framkom att användare av klassiska psykedeliska droger såsom LSD och Psilocybin uppvisade en signifikant lägre grad av psykisk ohälsa än kontrollgruppen och gruppen övriga droganvändare, led i mindre utsträckning av suicidtankar och var mindre benägna till självmordsförsök.

Utseende och identifiering

LSD intas huvudsakligen i fyra former: små piller, doserade sockerbitar, “blotters” eller “frimärken” bestående av små tjocka pappersbitar med LSD samt klar vätska med LSD. På blotters brukar det ofta vara små symboler och figurer i grälla färger. I det fall att en blotter smakar surt eller beskt är det troligen inte LSD, eftersom LSD är helt smaklöst. Det är i sådana fall troligt att det i själva verket är en forskningskemikalie som till exempel 25I-NBOMe som blottern innehåller (själva blottern eller “läskpappret” och dess bläck dock kan ha en viss smak som dock inte i närheten av beskt eller surt men kan dock upplevas som metallisk).

Intag och dosering

LSD kan intas såväl oralt, sublingualt som via injektion. Injektion av LSD ger dock ingen förhöjd effekt, bara snabbare insättningstid. Vid oralt intag börjar mätbara effekter efter 30-45 minuter, intramuskulärt 15-20 minuter, intravenöst 3-5 minuter och intraspinalt mindre än en minut. Kulmen för de upplevda effekterna och hur lång tid effekten varar påverkas i mycket liten eller obefintlig grad av administrationssättet.

Enligt Erowid är gränsdos för psykisk effekt 10-20 μg, vanlig dos 50-150 μg och kraftig dos 400+ μg.

Europeiska centret för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk rapporterade 2008 att priset varierade mellan 5 och 11 euro per dos i de flesta europeiska länderna.

Mikrodosering

Hofmann mikrodoserade LSD under de senare decennierna av sitt liv. Mikrodosering har under 2000-talet blivit en växande trend. Mikrodosering innebär att inta mindre doser LSD, omkring 5-20 µg, som högst var tredje eller var fjärde dag. En del upplever att de blir mer sociala, produktiva och gladare, men forskning saknas inom området.

Överdos

Dödlig dos för människor är okänd, och inga rapporterade dödsfall till följd av överdosering av LSD har rapporterats. Hofmann menar att det troligtvis krävs en överdos på 300-600 gånger den normala dosen för att en människa ska kunna dö av LSD-intoxikation.

Inga dokumenterade dödsfall har skett till följd av överdosering hos människor. Det finns ett dokumenterat fall då åtta individer hade snortat extremt stora mängder LSD, i ren pulverform, i tron att det var kokain. Deras plasmakoncentration av LSD var 1000-7000 μg per 100 ml blodplasma.En människa på 70 kg har en blodvolym på cirka 5000-6000 ml, varav andelen blodplasma är cirka 55%. Komplikationerna blev koma, förhöjd kroppstemperatur (hypertermi), kräkningar, mindre magblödningar och svårigheter att andas. Efter sjukhusvård överlevde samtliga utan några bestående skador.

lsd syra

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/LSD

Varumärke

Övrigt

Mer information

Mängd

5st, 10st, 20st, 30st, 40st, 50st

6 recensioner av LSD Blotters 150ug – 199ug

 1. 5 av 5

  apan

  Gyrmt

 2. 5 av 5

  G

  funkar bra som dem ska.

 3. 5 av 5

  B

  Snabb och mycket dold leverans stora pluss för detta!!
  Ej provat men återkopplar om tryck på söndag 5/9-2021

 4. 5 av 5

  Anonym

  Mycket nöjd hela vägen!

 5. 5 av 5

  B

  Första beställningen så var det inte vad jag tänkt mig men jag tyckte det var värt att pröva igen för att se om jag inte blev nöjd!
  Den andra beställningen jag gjorde så var det precis vad jag önskade mig gällande LSD-25 och den träffade hårt, kommer bli fler beställningar härifrån

 6. 5 av 5

  B

  Första beställningen så var det inte vad jag tänkt mig men jag tyckte det var värt att pröva igen för att se om jag inte blev nöjd!
  Den andra beställningen jag gjorde så var det precis vad jag önskade mig gällande LSD-25 och den träffade hårt, kommer bli fler beställningar härifrån

Skriv en recension

lsd syra
LSD Blotters 150ug – 199ug
900kr4,500kr